Soft Computing and Distributed Processing

TytułSoft Computing and Distributed Processing
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2002
AutorzyPawlak Z
EditorSuraj Z.
Conference NameDecision Tables and Decision Spaces
Date Published6
PublisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Conference LocationRzeszów, ul. Sucharskiego 2

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)